Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|21r XVII. En Loffsang om vor Herris Jesu Christi Fødzel. D. Morten Luther.

Loffuit være du Jesu Christ/
at du Menniske vorden est/
fød aff en Jomfru reen oc klar/
Thi glæder sig alle Engle skar/
Kyrieleis.
Guds euige Faders eniste Søn/
Er fød for oss til stor trældom/
Vor krenckelig natur hand paa sig tog/
Der i klædde sig det euige Gode/
Kyrieleis.
|21vDen som all Verden skal frelse aff nød/
Ligger i det Jomfruelige skød/
Hand er it Barn saa lidet oc kleen/
Som Himmel oc Jord opholder allen/
Kyrieleis.
Det euige Liuss gaar nu her ind/
Som giffuer all Verden it nyt skin/
Som liuser mit om Midnats tid/
At wi kunde kiende vor Fader saa blid/
Kyrieleis.
Gud Faders Søn en Gud aff art/
Jt dødeligt Menniske er vorden snart/
Oc førde oss aff den jammerlige Dal/
Oc giorde oss arffuing i Himmerigs Sal/
Kyrieleis.
Hand er paa Jorden kommen Arm/
At hand vil sig offuer oss forbarme/
Oc oss i Himmelen giøre rige/
Hans hellige Engle at være lige/
Kyrieleis.
Saadant monne hand sine børn tiluende/
Der paa wi nu hans kierlighed kiende/
Thi tacker hannem all Christenhed/
Oc prise dig Gud i euighed/
Kyrieleis.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.