Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|22r XVIII. Ver glad du hellige Christenhed.

Ver glad du hellige Christenhed/
oc prise Guds Barmhiertighed/
got haffuer hand nu beuist dig/
hand er dig god euindelig.
Jt Vnder her paa Jorderig/
Lod hand oss ske saa mildelig/
Den som Gud Faders Vissdom vaar/
Bleff her i mandom obenbar.
Maria moder sker oc reen/
Fødde en Søn foruden meen/
Jngen haffuer før vist eller tenckt/
At Jomfru fødde wforkrenckt.
|22vJt nyt Menniske føddis her/
Den som Guds eniste Søn er/
Hand er giffuen oss til trøst/
Oc haffuer oss alle igenløst.
Aff Adams synd kom oss den nød/
At oss stod faare den euige død/
Oc kom der met i samme stund/
Forbandelse saa mangelund.
Det tog hand bort som nu fød er/
Jesus Christus vor broder kier/
Vor synd oc plict drog hand paa sig/
Vaar pint oc plaget iammerlig.
Helffuede synd oc dødzens krafft/
Som oss haffde før fanget hafft/
Vant hand offuer i sin mandom/
Hans død vaar oss en lægedom.
Dig være priss i euighed/
Gud Faders store Barmhiertighed/
Som det haffde beuiset saa/
Oc vilde Døden nedersla.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.