Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[27v]

XXIIII. Alle Christne fryde sig nu.

Denne Sang maa oc siungis paa vor Frue dag/ Purificationis et Visitationis.

Alle Christne fryde sig nu/
oc glædis |28r denne tid/
At Gud Faders enbaarne søn/
til dem er kommen hid/
glæde oc fred kom her ned/
ved en Søn aff Jomfru skøn/
oss til fromme monne hand komme aff Gud.
Engle skare glædis oc nu/
Som i Lucten fare/
For din Christi Mandoms ære/
Hoss hannem monne de være.
Fred oc glæde de betede
Heder alle dine vdualde/
Som du der til aff gunst vilde kalde.
Patriarcher oc Propheter/
Lang tid haffue begærit/
At din kiære Søn vor Herre/
Snart vilde komme her ned/
At fuldkomme talen din/
Som du sende dem i sind/
Der oc saae det Gud loffuede glæde.
|28vJohannes endnu wfødder/
Glæddis i sin Moders liff/
At din kiære Søn vor Herre/
Kom til oss saa ydmyg/
O stor glæde oc stor trøst/
Faa de Christne i all brøst/
Naar de høre met deris Ørne dine bud.
Huilcken glæde Gud betede/
Dig O gode Elizabeth/
Ved din byrde/ der du hørde
Huad Gud haffde før forseet/
Lige ocsaa Simeon/
Der hand til Guds Tempel kom/
Glædde hand sig/ oc den tid der ved sagde.
Lad nu mig din suend O Herre
Effter dit Ord fare i fred.
Fordi mine øyen haffue
Nu seet din salighed/
Som for alle Menniske
Er bered/ ved dig Christe/
Hedenske Folckis liuss oc Jsraels ære.
Anna ocsaa Prophetissa/
Phanuelis Daatter/
Glædde sig ved dig O Christe/
At du oss est fødder/
Oc kundgiorde alle dem
|29rSom dig forbide huer oc en/
Du som ene varst den rene Guddoms sæd.
O Gud i den høyeste Throne/
Loff være dig oc ære/
For atskillig gunst oc naade/
Som du oss før tilsagde/
Ved din tale ved dit Ord/
Som du sende oss ned til Jord/
At husuale dine rette Vdualde met.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.