Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[5r]

III. Den Hymne/ Corde natus ex parentis.

Christus aff Gud Faders hierte/
Fød for Verdens begyndelse/
Alpha oc O hand er vist kallet/
det er all tings besluttelse/
huilcke nu haffue værit oc ere/
oc de som ere tilkommendis/
Fra |5vnu oc ind til euig tid.
O den lycksalige Fødzel/
der denne Moder Maria/
fødde Christum vor Gienløsere/
opfylt met den hellig Aand/
oc det barn Verdens Frelsere/
lærde folckit Gud Faders ord/
Fra nu oc ind til euig tid.
All den gantske Himmelske skare/
disligest oc alle Engle/
oc alting huad Guds Aand regærer/
loffue denne Frelsere/
Jngen tunge skal nu tie/
men all Verden skal loffue Gud/
Fra nu oc ind til euig tid.
Dig loffue vnge oc gamle/
disligest smaa børn O Christe/
Viduers skare oc Jomfruers/
der til alle kyske hierter/
samdrectelig met it stemme/
for din store Barmhiertighed/
Fra nu oc ind til euig tid.
Dig Christe nu met din Fader/
oc den verdige hellig Aand/
være loff oc ære til euig tid/
oc bequem tacksigelse/
heder krafft oc der til mectighed/
vdi det euige Rige/
Fra nu oc ind til euig tid.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.