Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[11r]

VIII. Jt lidet Barn saa lysteligt.

Jt lidet Barn saa lysteligt/
er fød for oss paa Jorden.
Aff en Jomfru reen oc hellig/
hand vilde vor Frelser vorde.
Haffde icke det barn Mandom tagit/
Da haffde wi all sammen bleffuet fortabit/
|11vhand er vor Salighed allene/
Wi tacke dig søde Jesu Christ/
at du menniske vorden est/
vocte oss fra Helffuedis pine.
Denne tid er gantske glædelig/
Wi maa Gud tacke oc loffue/
At Christus ned aff Himmerig/
Til Jorden vilde komme.
Det vaar allerstørste ydmyghed/
Der Gud aff Himmelen oss beteed/
Hand vilde vor Tienere være/
Vden all Synd vaar oss Vsle lig/
Der met giorde hand oss euige rig/
Hand bar vore Synder alle.
Vel er dem alle som dette tro/
Aff gantske hiertens grunde/
|12rDe skulle visselig i Himmerig bo/
Om de stadelige tro kunde/
At Christus haffuer for oss huer en
Giort fyllest/ hand vaar der til vdsend
Aff Gud Fader i Himmerige.
O allsomstørste kierlighed/
At Christus vilde dø for vor ondhed/
Oc stille Gud Faders vrede.
Dess tacker hannem all Christenhed/
For saadan stor velgierning/
Oc bede saa hans Barmhiertighed/
At hand vilde oss beskerme
For falsk Lærdom oc onde seduane/
Der wi før lenge i været haffue/
Hand vilde oss det forgiffue.
Gud Fader oc Søn oc hellig Aand/
Wi bede alle baade Quinde oc Mand/
Lad oss i Freden leffue.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.