Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[322v]

III. Christe du est den klare dag etc.

Christe du est den klare dag/
for |323r dig kand skiulis ingen sag/
du liuser oss aff Faderen her/
oc du est liusens Predicker/
Predicker.
Herre ved dit Ord det dyrebar skat
Beuar oss vel i denne nat/
Oc lad oss i dig huile naa/
Oc fra Sathans list tryghed faa.
Naar søffnen falder vor øyen paa
Vort hierte lad for dig vaagen staa/
Holt offuer oss din høyre haand/
At wi ey falde i syndsens baand.
O Christe Jesu til oss see/
Driff bort vor Fiende som giør oss vee:
Lad hannem met oss haffue ingen mact
Som oss at myrde haffuer i act.
Wi ere dog din Arffuedeel god/
Forhuærffuit met dit hellige Blod/
Det vaar din euige Faders raad
|323vDer hand dig oss gaff aff sin naade.
Befal dine Engle til oss komme/
Oc oss beuage din Eiedom:
Lad dem vore Vectere være saa/
At wi for Sathan huile faa.
Saa soffue wi Jesu i dit naffn/
Aff dine Engle faa wi det gaffn.
O du hellige Trefoldighed
Wi loffue dig i euighed.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.