Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[325v]

En Tacksigelse oc Bøn som kand brugis om Afftenen/ eller Morgenen.

|326r Dig Herre mild/ ieg tacke vil/
for all godhed mig er beteed/
besynderlig du haffuer mig/
i Nat
(Dag)
bistand giort met din haand/
oc beder end din hielp forlen/
i denne Dag
(Nat)
mod min wuen.
Beuare vel baade liff oc Siel/
Gods huss oc hiem/ for alle dem
Som gierne see oc der at lee
At mig misgaar/ din Engel klar
|326vVære mig nær/ O Herre kier/
At ieg altid flyer ond begær.
Jeg beder oc nu/ aff all min hu/
Du vær mig huld/ for Christi skyld/
Oc giff mig til/ O Herre mild
Vdi huad deel met mig er feil
Det er mig leedt/ som du vel veedt/
Alt huad som imod dig er skeedt.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.