Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[331r]

V. Herre Gud du være nu priset/ Siungis lige som/ Herre Christ Gud FaDers enbaarne Søn.

|331vHErre Gud du være nu priset
Oc tacket for Dricke oc Mad/
Du haffuer oss vel bespiset/
Thi er vort hierte glad:
Oc din mildhed bemercker/
At du vor tro bestyrcker/
At du est alles vor Gud.
Om wi det haffue anammit
Met lyst oc offuermaade/
Huor met wi maatte kommit
Snart i din vrede oc had/
Du vilde dog oss aff naade
O Herre icke lade det skade/
Ved Christum Jesum din Søn.
Du vilt oc altid nære
Herre vor Siel oc Aand/
Oc til Christum henføre/
At hun i dig fødis kand:
At wi ingen hunger lide/
Ere stercke i sorrig oc quide/
Oc leffue euindelig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.