Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[350r]

Om Dommedag oc Opstandelse.

I. Vaager op i Christen alle/ vaager op etc.

Vaager op i Christen alle/
vaager |350v op met gantske flid/
i disse jammerdale/
vaager op/ det er nu tid.
Herren vil snarlig komme/
oc giøre disse dage faa/
Alle Synder vil hand fordømme.
Huem kand for hannem bestaa?
Stor Rigdom kand dig ey bade/
Dig hielper ey stort Hoffmod:
Du skalt det effter dig lade/
Naar Døden sender dig bud.
Alt est du skøn oc vnger/
Der til hoffmodig oc rig:
Gud kand dig snarlig fordømme/
|351rNaar du leffuer syndelig.
Derfor i Christen alle
Som leffue i denne tid/
Lader eders Hoffmod falde/
Oc vocter eders tid met flid.
Ville i met Herren leffue/
Da søger det euige gods:
Hand vil det rundelig giffue/
Oc være der stedse hoss.
Sit Ord haffuer Gud oss giffuit/
Aff sin naade oc store miskund:
At wi der effter skulle leffue/
Foracte det ingenlund.
Nu lader oss det beuare/
Aff alt vort hierte oc sind:
Men ville wi det lade fare/
Da ere wi siunlig blind.
O vaar hand icke føder/
Som saa Guds Ord forsmaar:
Hans hierte haffuer onde Røder/
Derfor hand i mørckit gaar.
Hand laster oc bespotter
Guds naffn oc hellige Ord/
Gud derfor sin vrede vdsender/
Hans Siel til euige mord.
De fattige hoss eder ere
|351vDem værer miskundelig/
Som Christus selff monne lære:
J finde det visselig/
Naar Kongen sin røst lader høre:
Kommer hid Alle til mig/
Til miskund lode i eder røre/
Det anammer ieg teckelig.
Til de andre vil hand sige
Som staa paa den venstre haand/
J Helffuede skulle i bliffue:
Thi i giorde ingen miskund/
Der ieg vaar tørstig oc nøgen/
Jlde siug oc hungerig met:
Jcke heller vilde i mig huse/
Men lode mig fare slet.
Der til monne de da suare/
O Herre naar saa wi dig/
J saadan nød oc fare
Nogen Fattig at være lig?
Der til vil hand saa sige/
Alt det i icke vist
Giort haffue en aff disse Minste/
Det samme haffuer ieg oc mist.
Endelig vil hand da skillie
De Geder fra sine Faar/
Effter sin Guddommelig villie
|352rSiger hand til Gederne/ gaar
Til Dieffuelens Jld hin grumme/
Mine Faar tager ieg til mig/
J Himmerig skulle de komme/
Oc leffue euindelig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.