Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|42v X. IESV DVLCIS MEMOria, dans vera cordis gaudia.

Jesus hand er en sød hukommelse/
hand giffuer rettelig hiertens glæde oc fred/
hand er den gantske Verdens frelsere/
hoss Gud Fader alle Christnes verdskyld oc død/
Jesus er hiertens søde Miød/
liffactig Kilde Sielens føde/
som offuergaar alle Christnes verdskyld oc død.
|43rJesus hand er de gamle Forfædris skiold/
deris attraa begæring i største nød/
thi haffde de hannem offuer alle vduold/
Salighed findis i hannem baade først oc sist/
Jesus er det søde Engle brød/
som sendis vdaff Himmelen ned/
Som fødde Guds folck Jsrael i fyrretiue Aar.
Jesus Guds Søn kom ned til Jorderig/
Huor wi arme aff Dieffuelen vaare forførde/
Hand tog mandom oc bleff oss alle lig/
ved Kaarssens byrde hand Dieffuelen forstørde/
Jesus vdgaff sit hierte blod/
lod gennem stinge baade haand oc fod/
met saadan betalning forligte oss met sin Fader god.
Jesus sider hoss sin Faders høyre haand/
at forlige Menniskens køn met tale oc ord/
aff Jesu Christ vdrinder all Guds miskund/
Hand er oss gantske giffuen oc er nu vor/
Jesus er Guds lam for synden giffuit/
hand fortrenger døden oc giffuer oss liffuit/
Jngen bliffuer Salig foruden hans krafft.
Jesu Naffn frycter alle Creatur/
Knæfalder tilbeder hannem som er en Gud sand/
Jesus saa sterck aff sin Guddoms natur/
all Verden oc Dieffuelen at hand offueruant/
Jesus skal dømme retfærdelig/
baade onde oc |43v gode retuiselig/
Thi raader ieg frycter hannem aff hierte oc hu.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.