Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[43v]

XI. Velsignet være Jesu Naffn.

Velsignet være Jesu naffn/
oc priss foruden all ende/
Thi det er den vdkaarit haffn/
som oss kand hielp tiluende/
hand oss det selffuer kiende/
oc giorde oss Guds børn met sig/
som paa hans Naffn tro stadelig/
sin Aand hand oss tilsende.
|44rAlle knæ de ere bøyelig/
J Himmelen oc paa Jorden/
Helffuedis krafft giffuer sig
Huor Jesus neffnit vorder/
Ey er det naffn paa Jorden/
Aff huilckit wi faa nogit gaffn
Til Sielen/ vden Jesu naffn/
Oc aff hans hellige orde.
Oss lærer scrifften mangefold/
At wi det naffn skulle ære/
Thi wi ved Jesu krafft oc vold/
All Dieffuels kunst kunde affuerie/
Oc de som døde ere/
J Jesu naffn da faa de liff/
De siuge ved Jesum karske bliffue/
Jhuad siugdom de bære.
Gud haffuer loffuit salighed/
Dem som hans naffn paakalde/
Met trofast hiertens stadighed/
Hand dem bønhører alle/
Naar hand vil Dommen holde/
Oc Menniskene skulle for Dommen gaa/
Huer løn for sine gierninger faa/
Stor glæde dem monne tilfalde.
Her haffuer wi til Sielens gaffn/
J denne Christelig vise/
|44vAlt huor oss alle bør Jesu naffn/
Altid loffue oc prise/
Det kand vor Siel vel lise/
Hans naffn det kallis Frelsere/
Oc alle synders hielpere/
Naar wi vor tro beuise.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.