Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[35r]

VI. Aff hu oc sind oc all vor act.

Aff hu oc sind oc all vor act/
aff Siel oc hierte aff gantske mact/
dig |35v ene O Gud wi loffue/
vor Synd to aff din høyre haand/
vor hierte opliuse den hellig Aand/
huad heller wi vaage eller soffue/
Vnder Dieffuelens vold/ for Adams fald/
aff alskens nød i Christi død/
ere wi giord fri fra vaade/
lær oss dit Bud O stercke Gud/
skicke saa du ene maatte raade.
Aff hiertens lyst wi loffue dig Christ/
Vor vey oc Liff/ vor gantske trøst/
Vor meglere est du allene.
Til Fader vor du for oss gaar/
Formedelst din Død oc blodige saar/
Vor Rod est du/ oc wi dine grene/
|36rO liuss offuer alle/ lad oss ey falde
J syndens brøst/ aff Verdens lyst/
Wi i dig ere brødre alle/
J all vor nød/ O Jesu sød/
Lad oss dig ene paakalde.
Dine ord giøret sant offuer alle land/
At ingen dit Rige forhuærffue kand/
Vden ved dig O Christe allene/
Thi kiødsens act/ aff all sin krafft/
Er mod dine Budord aff gantske mact/
Thi maa wi jammerlige væne/
Men du est kommen at kalde Syndere alle/
Som daarligt er det haffuer du kier/
Selffgode hoss dig ey actis/
Du raad oss bod O Jesu god/
Lad alle falske lærdomme bortkastis.
Det flyder i tø som skiulis i Snø/
De munde de lyckis som falsk monne gø/
All menniskens bud leggis øde/
Du haffuer foruent deris hierte forblint/
Som gerighed elske/ dyller lærdom din/
At de ey tro dog see oc høre/
Somme komme som lam oc somme met bram
Store mectige gaffue dem ville de haffue/
Vor Siæl de saa forkiøbe/
Her imod du bødst O all vor trøst/
|36vAt wi met Sued skulle oss føde.
Din naade oc miskund maa ingelund
Selgis eller kiøbis/ for Guld eller grund/
Du badst hun skulde forgeffs giffuis.
Nu gaar det saa huo penninge kand faa/
Din gantske lærdom hand monne forsmaa/
Om Guld oc gods alle flest monne riffuis.
Men den ret predicker oc lærer hand er dog verd
Sin erlige føde haffue for sin møde/
Gud spise vore Siæle alle/
Aff Dieffuelens suig O Jesu rig
Oss i vor død du lad ey falle.
Hand er strax vild/ hans tunge vsnild/
Som Synden straffer oc giør wgild/
Drucken/ besæt/ synis hand at være/
Det maa dog ske huo liffuit vil see/
Din Guddoms vilie hand skal betee/
Eller hans byrde bliffuer tung at bære/
Met suig all Verden at saffne/ Huad kand det gaffne/
Naar krop oc Siæl bliffue Dieffuels træl/
Beskerme oss Gud allesammen/
Dig ske ære oc priss/ oss saadant giør viss/
Nu oc til euig tid/ Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.