Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[39r]

VIII. Jeg vil mig en Jomfru loffue/ er en gammel Sang om Jomfru Maria/ Christelige foruent Jesu Christo til loff oc ære.

|39v Jeg vil mig Herren loffue/
som alle mine Synder bar/
aff tro oc all formoffue/
til hannem mit hierte staar/
hans Naffn vil ieg der scriffue/
oc bæren alt til min død/
hand kand min sorg fordriffue/
oc skillie mig fra all nød.
Gud giffue mig det at lære/
Som ieg ey selffuer kand/
Dig haffues loff heder oc ære/
Alt baade aff quinde oc mand/
Gud giffue mig det i sinde/
|40rAt loffue min Frelser god/
Huad ieg er vde eller inde/
Hand lesker mit angerfuld mod.
Hand lignis ved Solen klare/
Som skinner offuer Verden bold/
Hans naade er obenbare/
Jeg giffuer mig hannem i vold/
Hand kand vel sorrig vdslycke/
Det haffuer ieg fundit met mig/
Min tieniste vil ieg dig recke/
O Jesu det loffuer ieg dig.
Alle Englers Himmelske skare/
De tiene dig gantske nær/
Paa dine bud tage de vare/
Oc giør huad dig er kiert/
Gud satte dig aff sin naade/
Alt ved sin høyre haand/
Bad dig saa styre oc raade/
Dit rige offuer alle Land.
Naar ieg monne mod dig bryde/
Met gierning tancke eller ord/
Din verdskyld lad mig nyde/
For mig du fyllist giorde/
Jeg beder dig for dine Vunder/
Du vorder mig icke vred/
Jeg synder i alle stunder/
|40vMin synd giøris mig nu leed.
J synden mig vndfangit
Min Moder/ det er vist/
Jeg haffuer i synden gangit/
Thi maa ieg vel være tyst/
Min brøst vilt du forlade/
Som macten haffuer fulduel/
Jeg er nu stæder i vaade/
Alt baade til liff oc Siel.
Nu flyer ieg til din naade/
Jeg giffuer mig i din haand/
Du maatte vel offuer mig raade/
Alt baade til land oc vand/
Den stund ieg er i liffue/
Jeg trøster mig ved din Pact/
Hoss dit ord vil ieg bliffue/
Til dig stander all min act.
Saa lenge som ieg skal være
Paa denne Verdens ø/
Aff dig vil ieg begære
Mine synder de maatte bort dø/
Det skeer alt for din pine/
Oc ved din hellig Aand/
Naar hand met naaderne sine/
Fornyer mit hierte oc Aand.
O Jesu morgens stierne/
|41rSom Balsom sødeste luct/
Jeg vil dig tiene saa gierne/
O du velsignede fruct/
Min Siel giør du saa rene/
Naar ieg for Dommen staar/
Som Guld oc ædele stene/
Legemit som Solen klar.
O Jesu liffsens Herre/
Du hør nu huad ieg bad/
Du vilt stedse hoss mig være/
Saa vorder mit hierte glad/
Oc giff mig naaderne dine/
Naar ieg bort soffue skal/
Frelss mig fra Helffuedis pine/
Før mig til Himmerigs Sal.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.