Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[80r]

VIII. Almuens gamle sang/ Det hellige Kaarss etc. Forbedret aff M. Morten Hegelund.

Det hellige Kaarss vor Herre selff bar/
met blodige vunder oc |80v dødelig Saar/
for oss hand plict oc bod fuldgiorde/
at wi skuld oss der til forlade/
wi vorder ey salig i andre maade.
Sancta Maria moder at Christ
Oc alle Helgen hoss Gud ere de nu vist/
For Christi skyld skede det allenist/
Oc icke for nogen deris egen fortienist.
Alle gode Christne menniske/
Vider i Scrifften findis det/
At ville i nogen salighed vinde/
For Christi skyld allenist monne i det finde.
Du værdige hellig Aand vær vor tolck/
Oc lær oss arme Christne Folck/
Oc leed oss alle at den rette bane/
Fra Menniskens lære oc vor egen vane.
All ære oc priss være eniste Gud/
Som sende sin Søn til Jorderig vd/
|81rHand styre oc regære oss allesammen/
At wi hannem frycte oc elske/ Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.