Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[85r]

V. Christi Opstandelsis fruct/ nytte oc gaffn/ vnder de Noder/ som/ Cum rex gloriæ etc. sangis met. M. Hans Taussen.

Christus som for oss hid til Jorderig kom/
oc aff Maria tog mandom/
hand lidde for oss den forsmælig død/
oc der met |85v fuldkommelig bøtte det Adam brød/
oc frelste oss saa aff Helffuedis nød.
Hand beuiste stor Guddommelig Mandom/
til Helffuede hand foer oc igienkom/
oc opstod som en Konning from.
Hand brød Helffuede oc Dødsens baand/
hand bant Dieffuelen vor Fiende den onde Aand.
|86r Nu haffuer hand vore fiende vndertraad/
oc Døden stunget met sin egen braad/
at all vor wlycke er forraad/
Saa at alting er nu fremgaaet/
som Propheterne haffde om spaad/
det haffuer oss Christus baat.
Derfor glæder eder nu menige Christne alle/
at Dieffuelen ey maa nu eder offuer|86vfalde/
men Christum hand skal sin Herre kalde/
hand haffuer oss frelst aff Synd oc nød/
oc frid oss fra den euige død/
oc lid for det Adam brød.
Det gamle Fædre haffde forlange attraad/
det haffuer Gud nu vel vdberaad/
som Propheterne haffde spaad/
saa er Christus vnder skrøbelighed |87rhid til Verden gaaet/
at wi i hannem haffue Naade faaet.
Thi lader oss alle tacke Gud/
oc være ved it frit mod/
prise hannem oc holde hans Bud/
hand er nu bleffuen Syndsens Herre/
at wi Syndeløse maa være.
Oc tiene Gud vdi en fri Aand/
oc loffue Gud som oss er saa rund/
|87voc siunge met en mund/
Haleluia/ loffuer Herren/
Haleluia/ loffuer Herren.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.