Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[88v]

VII. Jesu Christi ærefuld Opstandelsis Historie/ vnder de Noder/ som Sedit Angelus etc. siungis met. M. Hans Taussen.

|89r Guds Engel klar oc huid/ aff Himmelen foer/
oplod graffuen oc forfærde Vecten met Jordskel stor.
Aarlig om morgen der Soel gick op/
ginge Quinderne til graffuen at smøre Jesu døde krop.
Engelen i Graffuen trøstede dem alle/
hand bad dem ey frycte/ men glade være/
|89v Thi Jesus aff Nazareth vaar opstanden/
den de søgte i dødsens baande.
Det siger hans Disciple foruist/
J Galilea de see den Christ.
Maria græd oc i Graffuen saa
stæden som Jesu Legem laa/
bag sig hun saa en leffuendis Mand/
haffuer du icke (sagde hun) taget hannem.
|90r Jesus det vaar/ Thi sagde hand/
Sige Maria mine huer Mand/
at ieg vil til Himmels fare/
til min oc eders Herre Gud oc Fader/
mine Brødre skulle i være/
oc min Faders børn kiere.
Quinderne til Graffuen komme igen/
der maatte de atter see Engle siun.

|90vRepetitio.

Saa vist vilde Gud oss det være kiend/
at Christus for oss hid vdsend
leffuer nu vden all ende.
Engelen sagde/ ah frycte ey saa/
Thi ieg lader eder nu god tiende forstaa/
|91rChristus den Kaarsfeste den i søge hoss de døde/
er nu opstanden fra all møde/
kommer oc seer stæden der hand i laa/ Graffuen er tom/
|91vhand leffuer i krafft som en Konning from.
Saa vist vilde Gud oss det være kiend/
at Christus for oss hid vdsend
leffuer nu vden all ende.
Jesus kom oc sagde selff det samme/
Helsel gode quinder/ værer ey saa bange/
Tror en leffuendis Mand/ det see oc føle i vel/
ieg haffuer paa mig baade krop oc siel/
Thi siger mine Brødre/ at de sig ey møye/
Jeg vil dem i Galilea møde.
Saa vist vilde Gud oss det være kiend/
at Christus for oss hid vdsend
leffuer nu vden all ende.
Cleophas gick til Emmaus heden/
aff medynck hand om Jesu talede met sin ven/
Jesus holt sig til dem/ oc lærde dem saa Scrifften/
at de maatte Sagen ret forstaa/
met tegn oc hiertens brynde/ loed hand sig kiende/
at de vel fornumme huort de vaare vende.
Saa vist vilde Gud oss det være kiend/
at Christus for oss hid vdsend
leffuer nu vden all ende.
Som Cleophas met Apostlerne talede/
da traadde Jesus mit ind til dem oc sagde/
Fred met eder/ Fred være met eder allesammen/
met glæde oc fryd euindelig Amen/
hand aad met dem hand lod dem see oc træffue/
at mand ey mere skulle paa hannem tuiffle.
Saa vist vilde Gud oss det være kiend/
at Christus for oss hid vdsend
leffuer nu vden all ende.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.