Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|97rIII. Den Hymne/ Festum nunc celebre etc.

Den ypperste Høytid oc stor Aandelig glæde/
tuinger vor hu oc sind lystig sang at quæde/
Thi Christ met Siel oc krop/
foer til Himmelen op/
vor Herre oc Talsmand at være.
Met ære oc glæde hand op til Himmelen foer
Hand prisis herligen aff alle Helgens skar/
|97vDen gantske Engel Chor
Siunger hans ære stor/
At hand vor Fiende kunde offueruinde.
Hand foer i det høye/ oc tog fengselet fangen
Oc gaff oss menniske/ gaffuer skøne oc mange
Sactmodig drog hand bort/
Men hand met strenghed stor
Vil komme all Verdsens Dommere.
Wi bede dig Herre/ vor skaber oc frelser kier
See til dine tienere/ oc hør deris begær/
Hielp oss O Jesu Christ/
Fra Dieffuelens onde list/
Fra Helffuedis grund oc pine.
Naar du vilt gienkomme/ oc siunis i skyen klar
Alle vore gierninger da bliffue obenbar/
Lad oss ey straffis da/
Som wi nu fortiene maa/
Men lad oss euig met dig leffue.
Det giff oss o fader/ o Guds søn oc helligaand
Hues mact oc rige skinner vijt offuer alle land
O hellig Trefoldighed/
Sand Gud aff euighed
Dig være loff priss oc ære.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.