Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[99v]

Om den Hellig Aand.

I. Kyrie fons bonitatis etc. Som siungis i Pindze dage/ oc siden om Søndagerne ind til Jull/ oc effter Kyndelmisse ind til Paaske.

Kyrie. Gud Fader allsomhøyeste trøst/
du est vor glæde oc lyst/
spar oss ælende/
beuar oss fra Synd/
Forbarme dig offuer oss.
|100rChriste. Du est vor vey oc det sande liuss/
Sandhedsens port/
kierlighedsens speil/
alle Christnes liff oc raad/
Du oss til vor salighed giffuen vaarst/
Forbarme dig offuer oss.
Kyrie. Hellig Aand i euighed/
vær hoss oss met din miskundelighed/
vor synd |100vville wi begræde/
lad oss ey fortabis/
wi paa dig nu haabe/
Forbarme dig offuer oss.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.