Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[101r]

IIII. Nu bede wi den hellig Aand etc. D. Morten Luther.

Nu bede wi den hellig Aand/
alt om den Christelig Tro oc ret forstand/
det oss Gud beuare/
oc sin Naade sende/
naar wi heden fare/
aff dette ælende/ Kyrieleis.
|101vDu verdige Liuss giff oss dit skin/
Lær oss at kiende Christum Jesum allene/
At wi met hannem bliffue/
Vor kiere Frelsermand/
Som oss monne indlede/
Til det Foriette land. Kyrieleis.
Du søde Aand skenck oss foruist/
At wi maa dricke aff dit kierlighedsens bryst/
At wi vdaff hiertet
Huer anden elske/
Met it sind vdi Christo/
Oc haffue baade fred oc ro. Kyrieleis.
Du ypperste Trøstere i all vor nød/
Hielp at wi forsmaa Verdsens spot oc wselhed/
At wi bestandige bliffue/
Paa vor siste ende/
Naar wi met Dieffuelen kiffue
Om dette ælende. Kyrieleis.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.