Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[106v]

IX. Den Hymne/ Veni creator spiritus etc. D. Morten Luther.

Kom Gud skaber O hellig Aand/
besøg vort hierte met din miskund/
met din naade forny vor sind/
At wi kunde kiende skabning din.
Du som kaldis vor Trøstermand/
Den høyeste nogen tid være kand/
Met aandelig Salue salue oss met/
|107rAt wi met dine gaffuer bliffue besæt.
Optend i oss din Guddoms Jld/
Oc ødeleg vor egen vild/
Giff oss it hierte rent oc purt/
Oc styrcke i oss det du haffuer giort.
Du est siufold i gaffuer skiøn/
Du est Guds Finger paa den rette haand/
Gud Faders ord giffuer du vel fart/
Offuer alle land at predickis snart.
Driff fra oss nu Dieffuelens list/
Lær oss at kiende ret Jesum Christ/
Oc tage Kaarssit aff hans milde haand/
Huilckit hand atskillig giffuer alle mand.
Lær oss Faderen at kiende vel/
Som oss forsørger baade Liff oc Siel/
Sin Søn for oss i Døden gaff/
At wi skulle icke faa euig straff.
Gud Fader være loff oc hans kiere Søn/
Som oss forhuerffde den euige løn/
Der til vor trøstere den hellig Aand/
Loff priss oc ære i alle Land.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.