Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[115r]

IIII. De Thi Guds bud/ met de Noder/ som/ Saa taler den wuise Mundetc. siungis met.

|115v DEn som vil en Christen hede/
Oc dette naffn ret bære/
Hand skal de Thi Budord vide/
Som rette Reglene ere/
Met Guds Finger i Stentafflen screffne/
Oc vaare paa Sinai Bierg vdgiffne/
Gennem den trofaste Mosen.
Tenck paa at du holder mine bud/
Oc lær huad du skalt giøre/
Siger til oss vor Herre Gud/
Som lærde Loffuen førre/
Haff mig for din Herre Gud allene/
Oc holt mig troen skeer oc reen/
Oc fly fremmede Guder.
Mit Naffn at ære du icke forgæt/
Men holt det i ære oc heder/
Om du nogit misbruger det/
Da vorder ieg paa dig vreder/
Saa skalt du vide det er min Lou/
At du giør hellig din Sabbaths dag/
Oc lad mig i dig raade.
Fader oc Moder hedre vel/
Saa maat du lenge leffue.
Oc sla icke din Næste ihiel.
Oc Hoer skalt du ey bedriffue.
Du skalt ey stiele. Ey falsk vidne bære.
|116r Oc ey din nestis Hustru begære/
Eller hans eyedomme.
Disse ere Budordene alle/
Som lære oss Guds villie/
Dem huert Menniske holde skal/
Oc dem ey fra sig skillie/
Troen kreffuer de try første Budord/
J kierlighed vorde de andre fuldgiorde/
Naar Gud giffuer sin naade.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.