Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[117r]

I. Wi Tro allesammen paa en Gud/ som Himmel etc.

Wi tro allesammen paa en Gud.
Som Himmel oc Jord oc allting skob/
hand kalder sig vor Fader kier/
som børn |117vrøre wi hannem paa nær/
hand holder oss op vort daglige brød/
at vor Siel ey maa lide nød/
liff oc legem varer hand oc/
hand seer oss for at wi faa nock/
diss haffuer hand oc vel stor mact/
Thi alting er hannem vnderlagt.
Wi tro ocsaa paa Jesum Christ/
Vor Herre oc Frelsere allsomkierist/
Som er Gud Faders euige Søn/
|118rHannem lig i mact offuer huert køn/
Aff Jomfru Maria føddis Mand/
Det bestillede den hellig Aand/
Død paa Kaarssit Helffuede hand brød/
Frelste oss saa aff alle vor nød/
Hand opstod/ oc i Rigit foer/
Redde oss rum vdi Engle Chor.
Wi tro oc paa den hellig Aand/
Met Fader oc Søn en Gud sand/
Som oss i en Christen samfund
Sambler oc pryder mangelund/
Vocter oss fra syndelig ijd/
Oc i vor brøst er hand oss blid/
Wi skulle oc alle igen opstaa/
Met vor idret for Dommen gaa/
Riget skulle wi da faa sammen/
Som Christus haffuer oss forhuærffuit/ Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.