Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[11v]

En Loffsang aff Christi fødzel.

|12rO Jesu Christ som Mandom tog
i rene Jomfru liffue
kærlighed dig der til drog
vort haaff saa vilde du bliffue
Du saast vor synd oc store nød
at oss stod for den euige Død
Helffuede stod oss aabid
Det lodst du da forbarme dig/
Kunde det ey lenger lide/
Ath Dieffuelen tog oss saa met sig
der fore vilde du stride
Gaff saa dig her i verden ned/
oc giorde oss en euig fred
Alt met din Død oc pine
|12v⁕ Ocsaa sagde du voss det til/
at wi skulle haffue Troen/
Di du est baade god oc mild/
oc vilt oss alle frelse/
om wi sette vor tro der paa/
det skal met voss vere saa/
Som du voss siger fore
⁕ Du est vorden vor Broder kær/
oss til stor priss oc ære/
oc altid vil voss vere nær/
huad kan man mere begere/
Er det voss icke ith stort mon/
Vor broder er Gudz eniste Søn/
huo kan oss nu forderffue
⁕ Priss vere dig euindelig/
som voss den naade beuiste/
At wi ere Gudz børn met dig/
O kære Broder Christe/
Saa maa nu huer mand vere glad/
och tacke Gud i allen stad/
Han er vor kære Fader

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.