Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[12v]

En anden skøn Loffsang aff Christi fødzel

HEr Christ Gud Faders enborne Søn/
Som er hans euige raad/
Oc est aff hans hierte vd |13rgangen/
ligeruiss som screffuit staar/
Han er den morgen Stierne/
Vort hierte opliuser saa gierne/
met sin miskundhedz ord.
⁕ For oss ith Menniske er vorden/
i siste Verdens tid/
Hans Moder ey forloren
hendis wkrenckelig kyskhed/
Dieffuelen haffuer han belenckit/
Hiemmerig igen oss skenckit/
Met det euige liff
⁕ Ville du voss naaden giffue/
At wi motte ret forstaa/
J Christen tro at bliffue
J Aanden dig tiene saa/
vort Hierte motte smage/
Din sødhed i alle dage/
Och tørste altid effter dig
⁕ Du skaber alt paa Jorden/
och est din Faders krafft/
Regerer det met dine ord/
sterckelig met Guddoms mact/
Din naade i voss optende/
Vort Hierte om till dig vende/
At wi ey tuile paa dig
⁕ Straff voss met din gode/
oc styrcke voss met din naade/
Fri oss fra Helffuedis vaade/
At Gudz børn wi bliffue maa/
At wi her aldrig mere/
Vden Christi ord begere/
Oc Menniskens lerdom forsmaa.
|13v⁕ Vor Gerning oc vor tancke/
vilt du bestyre saa/
Den gamle Adam krencke
At den ny nu leffue maa/
Ath wi nu icke mere/
Vor legemis lyst begere/
Men altid tencke paa dig

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.