Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[16rI]

En Vise til at bekende Troen met och aff det gamle oc Ny Testamente Stadfestet

GVdz Søn er kommen aff Hiemmelen ned/
thi han oss inderlig elste/
Vore gerninger ære wduelige/
de kunde oss icke frelse/
Thi tro wi alle paa Jesum Christ
at han er all vor salighed vist/
Och haffuer oss Hiemmerig/ forhuerffuit
⁕ Huad Gud i Louuen oss budit haffde
Da wi det icke kunde gøre/
thi vaare wi vnder Gudz vrede alle/
Vor Bøn vilde han ey høre/
Vi skulde vere gode aff hiertens grund/
men wi ere onde i alle stund/
all vor krafft er forderffuit
⁕ Dog mente wi saa i vor blindhed/
|16vIAth Gud haffde Louuen vdgiffuit/
reth lige som wi haffde selff kundit/
alt effter hennis vilge leffuit/
Men hun er icke wden it Speyl/
Som oss vor vanart vise vil
der lønlige Bor i hiertet
⁕ Den samme vanart wi ingelund kunde/
Aff vor egen mact forlade/
End dog wi det tith forsøge monne/
Synden vilde dog offuer voss raade/
Vi syntis vduortis vere hellig/
Men i hiertet vor Syndens løst oc suig/
Det Gudz Lou slet fordømmer
⁕ Vi skulle Gud frycte aff hiertens grund/
Til hannem all vor tro sette/
Oc elske hannem baade met hierte oc mund/
oc aldrig hans bud forgette/
Vi skulle alle Menniske haffue/ kær
Saa vel vor fiende som vore venner/
Aff hiertet dem alt gaat vnde
⁕ Her maa wi see vor naturis mact/
oc synderlige art begribe/
Hun skulde det gøre som nu er sagt/
om hun vilde met Gud bliffue/
Men hun er der altid emod
sin fiende kan hun ey være god/
Oc Gud kan hun ey frycte
|16rII⁕ Nu skulle Gudz bud opfyllis vden brøst/
ellers maatte wi alle fortabis
Thi vdsende Gud sin søn Jesum Christ
oc lod hannem for vor skyld plaffuis/
han haffuer Gudz bud all ene opfylt/
der met Gudz Faders vrede stild/
der offuer oss gick alle
⁕ Oc naar de nu opfylt ere/
aff Christo som dem kunde holde/
her skulle wi Christne menniske lære/
Vaar Christne Trois krafft hin bolde/
Jcke andet end tro min herre kær/
Din pine oc død min salighed er/
Du haffuer for mig betalid
⁕ Der paa ieg tuiler inted met alle/
dine ord kunde icke bedrage/
Du bad inted Menniske i mishaab falle/
det drager du icke tilbage/
Ho paa dig tror och bliffuer døbt/
til hannem haffuer du Hiemmerig købt/
At han skal icke fortabis
⁕ Denne tro hielper oss for Gud all ene/
Om wi henne i hiertet beuare/
hun giffuer fra sig ith saadant Skin/
gode gerninger kan hun ey spare/
Til Gud all |16vIIene strecker sig en ret Tro/
Men kerlighed gør alle Menniske gaat/
Om du est aff Gud føder
⁕ Gudz bud lære oss at kende vor synd
de sla vort hierte neder/
Saa kommer det hellige Euangelium/
oc trøster oss alle oc siger/
Kommer alle til Christ han vil eder glæde/
vnder Louuen er sorg oc møde at leffue/
Met hennis gerninger alle
⁕ Ret gode gerninger komme visselig/
aff troen den Gud i oss skaber/
Gudz Aand haffuer hun vden tuil met sig/
alt gaat han i oss mager/
Dog gør Troen oss salige all ene/
Gode gerninger skulle vor Jeffn Christen tiene/
Der paa wi den rette Tro mercke
⁕ Vort haab det bier tolmodelige/
effter det Gudz ord oss ietter/
Saa lenge det skeer met glæde oc fred/
alting i Gudz haand setter/
Han ved vel huad oss nytteligt er/
Alting lader han oss gassnligt være/
Der paa skulle wi ey tuile
|17r⁕ Och om du finge saa stor modgang/
ath Gud syntis vere dig vreder/
Dog se du til ath ingen tuang/
dig fra din Tro bort leder/
Men bliff fast ved Gudz Ord altid/
han synis vere vred han er dog Blid/
Thi lad dig icke forfære
⁕ Gud Fader oc Søn oc den HelligAand/
hannem ville wi prise alle sammen/
For sin godhed i alle Land/
Och bede han ville fuldkomme/
det han i oss nu haffuer begynt/
sig selff til priss euindelig/
Hans Naffn kunde helligt gøris
⁕ Hans Rige tilkomme/ hans vilge ske/
her paa Jorden som i Hiemmelens Trone/
Vort daglige Brød oss i Dag giffue/
Vaare Synder vilde forlade/
Ret lige som wi vaare medbrødre gøre/
Och vilde oss icke i frestelse føre/
Men frelse oss fra ont Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.