Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[18v]

Her effter følger en deylig Hymne/ som siungis om Fasten/ met de samme noder hun gaar met paa latinæ. Oc heder Christe qui lux es et dies

CHriste du est baade Liuss oc Dag/
Nattens mørckhed du monne forklare/
Du siges at vere liusens liuss
lær oss Veyen til din Faders huss
|19r⁕ Vi bede dig O hellige Herre Christ
Vocte oss denne nat fra Dieffuelsens lyst/
Vnd oss i dig den euige ro/
Giff oss en rolig Nat oc god
⁕ Ath Syndsens søffn oss ey besuare kan/
Ey Dieffuelen den onde frestermand
At legemit ey samtycker hans Raad
Och ey komme i din vrede och haad
⁕ Første vaare øyen tage søffn til sig/
Da lad vort hierte vaage til dig/
din høgre haand beskerme her/
dine Tienere som dig haffue kiær
⁕ See til oss Gud vor beskermermand/
vocte oss fra Dieffuelen den skadelig Aand/
Regere dem vel dig Tiene met Tro/
Som du løste met dit dyrebar Blod
⁕ O Herre vilde du der tencke paa
J dette suare Legeme wi nu gaa/
Du est all ene Siælsens trøst/
Ver du met oss i all vor brøst
|19v⁕ Gud Fader hannem hører ære och priss/
Hans eniste Søn desligeruiss/
Den Helligaand och lige der met/
Fra denne stund oc til euig tid
Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.