Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[19v]

Den samme Hymne anderledis fordansket

CHriste du est dag/ Liuss oc salighed/
ingen ting dig forborgen er
Jeg sandelige ved Gud Faders barmhiertighed oc naade/
Lær at wi oss til dig forlade
⁕ Vi bede din Guddommelige krafft/
beuare oss Herre i denne Nat/
oc vere vor beskermere fra alle haande lied/
Gud formiddel din Søn i euighed
⁕ Fordriff alle Synder oc/ syndsenss frist/
at oss intet skader Dieffuelsens list/
Lad oss i troen trøstelige oc fast best bestaa/
saa wi der met all sorg vndgaa
⁕ Dog mine øyen de suarlige soffue i mig/
Lad mit hierte dog altid vaage til dig/
Beskerme oss Herre Gudz høgre|20rhaand/
oc løst oss alle aff syndsens baand
⁕ O Gud beskerme oc lær din Christenhed/
Din stercke hielp ver oss beted
Forløss oss Herre Gud aff all vaar nød
Formiddels Christi pine oc død
⁕ Betenck Herre de gantske suare tider/
vdi huilckit Legeme fangit ligger/
de Siæle som du naadelige haffuer forløst
Dem giff Herre Jesu den euig trøst
⁕ Gud Fader vere loff ære oc priiss/
oc Christo Jesu din euige Søn viiss/
Oc den Helligaand vdi en Guddommelighed
nu oc altid/ end til euig tid
Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.