Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[21v]

Nu begyndis Salue

SAlue/ Jesu Christe vor Frelser mand/
Du som all Gudz vrede offueruand/
Ath Adam i dig naade fand
⁕ Du est vor liff oc søde trøst/
baa|22rde i modgang oc i løst/
Paa dig wi haabe O Jesu Christe
⁕ Vi paakalle dig vdi vor nød/
som ere falne i euig død/
met Heua vor moder alle
⁕ Vi raabe til dig aff denne grædelige dal/
wi græde oc icke sucke saadant ith fald
dog est du fuld aff Gudz gunst oc naade
Thi hielp oss O naade fuld Christe
⁕ Eya Christe vor Talsmand est du vorden til vor Fader/
Forlad oss for din Dødz skyld alle sager
⁕ Oc vent dit naadefulde Ansicte til oss wsle oc arme/
Och lad dig mildelige altid offuer oss forbarme
⁕ O Jesu lær oss nu at kende Fader din/
huess naade oc fromhed i dig skin
⁕ Lad oss saa kende hannem i ret Tro
Ath wi hans blide Ansict skue/
oc siden met dig oc hannem bo/
Oc gode Jesu/
O milde Jesu/
O søde Jesu

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.