Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[22r]

En Anden Salue

|22vSAlue/ hælsel mildeste Jesu Christe/
Alle naade oc miskundheds euige Konning/
vor hierte och Liff/
vaar kære søde och sande trøst/
Hilse wi dig som oss haffuer løst.
⁕ Til dig O Gudz Søn
vor meglere skøn/
opløffte wi vor Bøn/
wi arme elendige Adams Børn
⁕ Til dig all ene wille wi sucke oc vene/
Klage saare met grædende taare i denne grædende Dal/
fuld met alle haande qual/
Til wi indkomme til Hiemmerige
⁕ Eya du vor Fortalere til Gud vor Fader/
Oc est vor husualere/
Fri oss fra alle Menniskes løgner
Och dine miskundhedz hellige øyen til oss oplad/
vocte oc din euige glæde du hid til voss vende
O Jesu Christe Jomfru Marie Velsignede liffuis Fruct/
Met all ære och tuct Fly at vor kære Fader oss naader i denne her elende
|23r⁕ Oc ath wi kunde kende
O barmhiertige Gud vor Fader/
O meget gode Jesu vor broder/
O søde trøster Helligaand benaade oss alle Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.