Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[29v]

Gradual met de noder som Sedit Angelus

GVdz Engel klar oc huid/ aff Hiemmelen foer/
oplod Graffuen oc forferde vocten met Jordskelff stort/
Orlige om Morgenen der Sol gick op/
Ginge Quinderne til Graffuen at smøre Jesu døde Krop
⁕ Engelen i graffuen trøstede dem alle/
han bad dem ey frycte/ men glade vere/
Thi Jesus aff Nazaret vor opstanden
Den de søgte i Dødzens baande
det siger hans Discipler foruist/
i Galileya de see den Christ/
Maria græd oc i graffuen saa
stæden der Jesu Legeme laa/
Bag sig hun saa en leffuendis Mand/
Haffuer du icke sagde hun tagit hannem/
Jesus det vor/ thi lagde han
sig Maria mine huer Mand/
ath ieg vil til Hiemmels fare
til min Gud oc eders Herre Gud oc Fader
|30rMine Brødre skulle i vere/
och min Faders Børn kære/
Quinderne til graffuen komme igen/
der motte de atter see Engle siun/
Saa vist ville Gud oss det vere kend/
ath Christus for oss hid vdsend/
Leffuer nu vden all ende/
Englen sagde/ at frøcte ey saa/
di ieg lader eder nu god tiende forstaa
⁕ Christus Kaarsfest den i søge hoss de døde/
er nu opstanden fra alt møde/
Kommer oc seer stæden der han i laa/ graffuen er tom/
han leffuer i krafft som en Kong from/
Repeticio
Saa vist ville Gud oss det vere kend
at Christus for oss vdsend
leffuer nu vden all ende
Jesus kom oc sagde det samme/
helsel gode Quinder/ verer ey saa bange/
Tror en leffuendis Mand/ Det see och føle i vel/
ieg haffuer paa mig baade krop oc Siæl/
Thi siger mine Brødre/ ath de sig ey møye
Jeg vil dem i Gallileya møde
Repeticio
|30v * Saa vist vilde Gud oss det vere kend/
at Christus for oss vdsend
leffuer nu vden all ende
⁕ Cleophas gick til Emaus heden/
aff metynck han om Jesu talde met sin ven/
Jesu holt sig til dem oc lærde dem scrifften/
Saa at de motte Sagen ret forstaa/
Met Tegn oc hiertens brynde lod han sig kende/
At de vel fornumme/ huort de vaare vende
⁕ Saa vist vilde Gud oss det vere kend/
at Christus for oss vdsend/
leffuer nu wden all ende
Som Cleophas met Apostlerne talde/
Da gick Jesus ind til dem oc sagde/
Fred met eder/ Fred vere met eder/ alle sammen/
met glæde oc frygd euindelige Amen/
Han Oed met dem/ han lod dem see oc træffue/
at mand ey mere skulde paa hannem tuiffle
Saa vist vilde Gud oss det vere kend/
at Christus for oss hid vdsend/
leffuer nu wden all ende

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.