Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[31r]

Victime Pascali laudes

CHristus Jesus for oss Offrid/
den loffue wi alle Christne
⁕ Gudz Lam haffuer igenløst sine faar
Christus wskyldig haffuer
forligt Gud Fader oc oss alle Syndere
|31v ⁕ Død oc liff haffue nu strid/
Lifsens Høffding som vor død/
Christus nu leffuer/ altid skal regnere
⁕ Sig oss nu Maria/ huad du haffuer paa Veyen seet/
Jeg saa den leffuendis Christi Graff/
Oc ieg saa hans ære/ som vaar opstanden
⁕ Jeg saa Gudz Engle oc iorde Klæder til vidnisbyrd/
Christus vort haab vist opstanden er/
Och han skal eder møde i Gallilea
⁕ Marie rette vidnisbyrd er fast mere troligt/
End alle Jødernis falske ord oc løgn
⁕ Vi det sandelige vide
at Christ stod op aff døde/
O Christe Konning/ forbarme dig offuer oss
Alleluia

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.