Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

|32rEn anden Victime Pascali laudes/ aff Christi opstandilse.

NV ville wi Christne siunge oc loffue vort Paaske Lam

⁕ Christ stod op aff døde/
Oc frelste al Verden aff nøde/
Thi ville wi alle glade vere/
Oc siunge Gud loff met heder oc ære
Kyrieleys
⁕ Christus det wskyldige Lam/
haffuer løst Faarene igen/
Oc haffuer Syndere flyt Faderens venskaff
⁕ Døden oc Liffuit stridde/
Jngen vilde anden vige/
Dog haffuer Christus Døden offueruundet
⁕ Sig oss Maria huad du haffuer paa Veyen seet/
Den leffuendis Jesu Christi Graff/
oc ieg saa hans ærlige opstandelse.
⁕ Oc Englis vitnesbyrd/ hans suede dug oc Klæder/
Christus vort haab er opstanden/
Oc skal gaa for oss til Gallilea
⁕ Meget mere skal mand Tro all ene
Marie Magdalene/
End det Jøderne sige falskelige
|32v⁕ Vi vide at Christus er opstanden/
aff døde met sande/
Der for giff oss Herre din miskund
Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.