Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[33v]

Forsamlingen siunger

Erens Konning o Christe Alleluia

Chorid

|34rO Fader vdi Hiemmelen/
ved din søn hør vor Bøn/
Han er oss fød och giffuen vist/
Til allis vor hielp oc trøst/
Ver oss mild o Fader/
alleluia

Forsamlingen siunger

⁕ Huilcken som vor Død oc for oss giffuen Alleluia

Chorid

⁕ O Christe Konning i euighed/
wi bede dig ver oss blid/
du som Døden haffuer forderffuit/
oc salighed oss forhuerffuit
Bønhør oss O Herre alleluia

Forsamlingen siunger

Han er opstanden som han sagde/
Han er opfaren som han sagde/
Loffuer Herren

Chorid

|34vHElligaand vor bøn er til dig
o Gud vor trøstermand
Samuittighedzens trøst/ hiertens løst
Affslet alle Christnis brøst/
Fred oc glæde giff oss Loffuer HERREN

Forsamlingen siunger

Bed Gud for oss Alleluia
Loffuer HErren Alleluia Alleluia

Chorid

KOngens Daatter aff euighed
Christi Brud glæder sig/
for den hun haffuer i Aanden vndfangen/
Han er som han sagde opstanden
👉 Han er som han sagde opfaren
Hun sig paa Gud forlader Alleluia

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.