Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[44r]

En Aandelig vise met de Noder som Gud Fader bliff du nu met oss/ siungis met

JEsu Christ dig tacke wi/
du lod oss icke fortabis/
Fra vor Synd giorde du oss fri/
Du ville selff for oss plagis
|44vThi du haffde oss inderlige kær/
vel dem det kunde besinde/
ath du for vor skyld døder er/
der met wi Hiemmerige vinde
Haffde du icke dit Blod vdgiffuit/
ocsaa for oss betalit/
da haffde wi alle fortabit bleffuet/
til Helffuedis grund ned faldit/
Jesu Christe wi tacke dig
wi loffue dig/ wi prise dig
⁕ Huo haffuer hørt slig kerlighed/
som Gud Fader haffuer oss beted/
Vi som vore aff Synder leed/
di alle hans bud haffde wi forget/
Derfaare vor han oss vred/
wi vore hans wuenner alle/
Euig pine haffde wi fortient/
ret baade vnge oc gamle/
Men Gud for sin miskundhed
monne sig offuer oss forbarme/
Sin eniste Søn sende han her ned/
at frelse oss wsle oc arme/
Jesu Christe wi tacke dig/
wi loffue dig wi prise dig
⁕ Derfaare skulle wi være glade/
oc al tid Gud fast loffue/
Han vil inted andit haffue
for sin velgerning oc gaffue/
End at wi skulle Synden offuergiffue
Derfore led Gudz Søn pine/
ath wi skulle nu ret |45r Christelige leffue/
Huer anden elske oc lide/
Gøre dem gaat som oss gøre ont/
som Gud mod oss monne gøre
Der paa kendis wi at vere/
Gudz folck om wi oss i kærlighed øffue/
Jesu Christe wi tacke dig/
wi loffue dig/ wi prise dig

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.