Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[57r]

Deus misereatur nostri. som er den lxvii Psalme

NV er oss Gud miskundelig/
oc han vil oss velsigne/
sit Ansict offuer iorderig/
det lader han nu skinne/
Ath wi paa Jorden maa forstaa
hans vey oc hellige naade/
oc Jesus Christus kende oss saa/
blant Folck i mange maade/
Gud styre for oss oc raade
|57v⁕ Vi tacke Gud oc loffue dig/
dit Hedninske folck offuer alle/
Och alle land de glæde sig/
dit naffn de nu paa kalle/
Ath du en Retferdig Dommere est/
lad oss icke mere vildfare/
Dine Ord kunde oss beskerme bæst/
i huo den vil beuare
han leffuer for wden all fare
⁕ Vi tacke Gud och loffue dig/
dit folck i mange maade/
din Jord bær fruct oc bedrer sig/
det kan dine ord vel raade
Signe oss Gud Fader och Gudz Søn/
Oc signe oss Gud den Hellegaand/
for hannem skal redis alle land/
Thi alting stander vdi hans haand/
Vi siunge aff hiertet Amen
⁕ Ere vere Gud Fader i Hiemmerig/
Som alting monne raade/
Desligest hans Søn euindelig/
Som frelste oss aff vaade/
och loffuit være den Helligaand/
Som giffuer oss aff sin naade/
Den ære haffuer verit aff euig tid/
Gud oss sin naade sende

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.