Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[60v]

Den cxl Psalm. Eripe me domine/

Maa huer læse mod sine wuenner som hannem fortale oc forfolge/ Ath Gud vil frelse hannem fra dem/ oc aff hans nød och sorg

HErre frelss mig fra onde Menniske
oc beuare mig fra alle wmilde mend
Som betencke ont i deris hierte mod mig/
oc berede dem daglige til strid oc trette.
De huesse deris Tunger som hugorme|61rne/
der er forgifft oc eder i deris Tunger.
Herre beuare mig fra de ondis hender/
oc frelss mig fra alle wretuise Mend
Som acte at kaste mine føder om kuld
de hoffmodig lagde deris snarer for mig
De vdsette deris Garn oc Reb for mig
at ieg skulle falle ned paa veyen
Men ieg sagde til Herren du est min Gud
Herre hør min ydmyge Bøn oc røst
Herre som est min salighedz krafft/
du skiulte oc halp mit hoffuit i Striden
Herre lad onde Menniske icke fuldkomme deris onde vilge mod mig som de acte
De motte ellers hofferde dem for meget/
lad dem icke fonge mact oc offuer haand.
Lad deris Læbers ondskaff oc fortalelse betecke deris hoffuit tringt omkring.
Lad dem falde i Jlden paa gloende Kul/
at de icke staa op igen aff den wselhed
En Baguaskere faar icke lycke paa Jorden/
En ond Mand skal gribis aff Døden
|61v⁕ Jeg ved at Gud skal fly de fattige dom oc ræt/
oc heffne de armis wskel oc wræt.
⁕ Herre de Retuise skulle alle loffue dit naffn/
oc bliffue for dit ansicte euindelige.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.