Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[61v]

Venite exultemus Domino Den xcv. Psalm.

KOmmer wi ville loffue Herren/
och siunge vor frelsere gladelig sang
Lader oss komme for hans Ansict
oc tacke oc loffue hannem met glædelige Psalmer
⁕ Thi Herren er en mectig stor Gud
oc en stor Kong offuer alle Guder som icke vdkaster sit Folck
⁕ All Jorden er i hans haand oc mact
oc Biergene høre hannem til alle
⁕ Haffuit er hans di han det skabede/
hans hender skabede alle tørre ting
⁕ Kommer oc lader oss alle falle paa knæ/
oc græde for Herren som oss skabede:
⁕ Thi han er vor Gud/
och wi ære hans fødis Folck/
oc hans henders faar oc gerning
|62r⁕ Er det saa at i høre hans røst i dag/
da forherder icke lenger eders hierte
Lige som der skede tilforn i ørcken/
i Frestelsens oc i modsigelsens dage
Der som eders forfædre mig fristede/
end dog de saae mine vnderlige gerninger
Jeg vor vred paa den slect i Feretiue Aar/
oc sagde de fare vild i deris hierte
Och vide mine Veye/
di sor ieg i min vrede/
at de skulle icke komme til min ro.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.