Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[47v]

Den xii. Psalm Saluum me fac om Euangelii fremgang ⁕

|48rO Gud aff Hiemmelen see her til/
oc lad dig det forbarme/
Gantske faa da ere dine Tienere til/
besuigne ere wi arme/
Dine ord vil mand ey giffue mact/
oc Troen er skøt gantske forlat/
hoss alle Menniskens sønner
⁕ De lære idel falsk oc suig/
huad deris visdom paa finder/
deris Hierte er icke samdrectelige/
til Gudz ord at forkynde/
den ene vil dette/ den anden vil det/
Bedrage oss met Menniskens Sæd/
oc synes dog hellige vduortis
⁕ Gud vil den scrifft met Roden oprycke
som falsk hellighed oss lærer/
der til deris Tunge stolt obenbare/
tale stort wi ville oss verge/
Vi haffue ret och mact i hand/
huad wi bescriffue det skal gaa frem
Huo er den som vil oss straffe.
⁕ Der for taler Gud ieg vil opsee/
de arme leggis fast øde/
deris suck och sorg de mig bete/
ieg vil deris kæremaal høre/
Mine salige ord de skulle nu frem/
begerlige de anamme dem/
paa dem de arme sig trøste
|48v⁕ Man prøffuer Sølff met ilden vel/
saa vorder det klart befundet/
paa Gudz ord mand vel vocte skal/
desligest i alle stunde/
Det vil met korssit beskermis best
saa lærer oss den Hellige lest/
Detz krafft lucter i alle lande
⁕ O milde Gud beuare dine ord/
fra alle falske lære/
at alle wi her sammen bo
du vilt vor beskemmer vere/
De Gudz forgangne monne du her finde
dit Folck acte dig nu offuer at vinde/
O Gud forbiud dem det Amen
⁕ Ere vere dig Fader euindelige/
och Christ din Søn vor Herre/
Der til vor trøstere den Helligaand/
aff hiertet wi det begere/
Giff oss din naade oc styrcke vor Tro/
at wi tilsammen met kerlighed bo/
i ith sind effter din vilge

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.