Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[74v]

Denne sang siungis om Jesu Christi fødelssis tiid.

ALle Christne fryde sig nu
oc glædis i denne tid/
At Gud Faders enbaarne Søn
er nu kommen hid/
Glæde |75r oc fred kom her ned/
ved en Søn aff Jomfru skøn/
oss til fromme monne han komme hid aff Gud
⁕ Engle skare glædis oc nu/
som i lucten fare/
For din Christi mandoms ære/
hoss hannem monne de vere/
Fred oc glæde de betede/
Heder alle dine vdualde
Som du der til aff gunst vilde kalde
⁕ Patriarcher oc Propheter/
lang tid haffue begerit/
at din kære Søn vor Herre
snart vilde komme her ned/
At fuldkomme talen din/
som du sende dem i sind/
der oc saa det Gud loffuede glæde
⁕ Joannes end nu wfødder
gleddis i sin Moders Liff/
Ath din kære Søn vor Herre/
kom til oss saa ydmyg/
O stor glæde oc stor trøst/
faa de Christne i all brøst
Naar de høre met deris ørne/ dine Bud
⁕ Huilcken glæde Gud betede
dig o gode Elizabet/
Ved din byrde der du hørde/
huad Gud haffde før forseet/
Lige ocsaa Simeon/
der han til Gudz Tempel kom
gledde han sig/ Oc den tid der ved sagde
⁕ Forlad nu din Suend O Herre/
eff|75vter dit ord fare i fred/
Fordi mine øyen haffue
nu seet din rette salighed/
Som for alle Menniske
er bered/ ved dig Christe/
Hedenske Folckis Liuss oc Jsraels ære
⁕ Anna ocsaa Prophetissa/
Phanuelis Daatter/
gleddis sig ved dig o Christe
at du oss fødder est/
Oc kundgiorde alle dem/
som dig forbide huer oc en
Du som ene vost den rene Guddoms seed
⁕ O Gud i den høyeste Trone/
loff vere dig oc ære/
For atskillig gunst och naade/
som du oss før tilsagde/
Ved din tale ved dit ord/
som du sende oss ned til Jord/
At husuale dine rette vdualde met

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.