Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[75v]

Een anden Lofsang om Christi fødsel/ oc met de noder som Dies est leticie siungis met

JTh lidet Barn saa lysteligt/
er fød for oss paa Jorden/
aff en Jomfru ren oc hellig/
han vil vor frelsere vorde/
Haffde icke det barn mandom tagit/
da haffde wi alle sammen bleffuit fortabit/
han er vor salighed all ene/
Vi tacke dig |76r søde Jesu Christ/
at du menniske vorden est/
vocte oss fra Helffuedis pine
⁕ Denne tid er ganske glædelig/
wi mue Gud tacke oc loffue/
ath Christus ned aff Hiemmerig/
til Jorden vilde komme/
Det vor aller største ydmyghed/
der Gud aff Hiemmelen oss betede/
Han vilde vor Tienere vere/
Vden all Synd vor oss vslelig/
der met giorde han oss euige Rige/
Han bar vore Synder alle
⁕ Vel er dem alle som dette Tro/
aff gantske hiertens grunde/
de skulle visselige i Hiemmerige bo/
om de kunde stadelige Tro/
at Christus haffuer for oss huer en
giort fyllist/ Han vor der til vdsent
aff Gud Fader i Hiemmerig/
O alsomstørste kærlighed/
at Christus vilde dø for vor ondhed/
oc stille Gud Faders vrede
⁕ Dess tacker hannem all Christenhed
for saadan stor velgerning/
Oc bede saa hans barmhiertighed/
at han vilde oss beskerme/
For falsk Lerdom och onde seduanne/
Der wi før lenge i verit haffue/
|76v han vilde oss det forgiffue/
Gud Fader oc Søn och Helligaand/
wi bede alle baade Quinde oc mand/
lad oss i freden leffue.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.