Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[82r]

En Christelig vise oc dict.

NV lader oss tacke oc loffue/
Vi Christne saa mangelund/
Gud for sin naade och gaffue/
oc for hans store miskund/
Som hand oss nylige tilsende
i sit Euangelio/
Och lærdom som hand selff kende/
der han dem Døden fra ven|82vde/
som stadige paa hannem ville Tro.
⁕ Den hunger der staar omscreffuit/
Amos i det gamle Testamente/
For synden bleff han oss omgiffuit/
som nu er obenbare kent/
Gudz ord wi lidet aff viste
for menniskens løgn oc tant/
Der vaar indført met liste/
oc lærdis oss der paa driste/
Antechristen der paafant
⁕ Gerninger lærdis oss at gøre/
aff guder aff Sten oc Træ/
Dem skulde wi Klæder i føre
Oc bøye for dem vore knæ
det vaar en mectig gaffue/
huo der kunde øffue sig i/
vist skulde han Hiemmerig haffue/
Oc skillies ved altskens plaue/
for Synden at vere fri
⁕ Vor broder fattige næste/
huilcke Gud oss at elske bød/
Oc lærde at gøre det beste/
oc hielpe hannem aff hans nød
Klagde han ath hannem monne tuinge/
kranckhed eller fattigdom/
End dog wi hannem omginge/
daglige wi actede det ringe/
oc lode som det oss ey kom
⁕ Huad vil ieg lenger forklare/
vort leffnit oc onde anslag/
som er nu obenbare |83r
wi brugede til denne dag/
Til Gud ville wi indfalde
endrectelige aff hiertens grund
hans godhed paa at kalde/
Och kendis oss Syndere alle/
och bede om naade och miskund
⁕ Gud for din euige naade/
anse dine fattige Faar/
som storlige vore stedde i vaade/
i mange hundrede aar/
bort tag de onde Hunde
som oss holde voct paa/
Och vnd oss dem at høre/
der sandhed ville kundgøre/
oc lære dine Veye at gaa

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.