Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[84v]

En skøn vise oc dict aff den hellige scrifft.

|85rAF hu och sind och all vor act/
Aff Siæl oc hierte aff gantske mact/
dig ene O Gud wi loffue/
Vor synd to aff din høyre haand
vor hierte opliuse den Helligaand/
Huad heller wi vaage eller soffue/
Vnder Dieffuelsens vold for Adams fald/
aff alskens nød i Christi død/
ere wi giorde fri fra vaade/
Lære oss dit bud O stercke Gud/
skicke saa du ene motte raade
⁕ Aff hiertens lyst wi loffue dig Christ
vor Vey oc Liff/ Vor ganske trøst
vor meglere est du all ene
Til Fader vor du for oss gaar/
formedelst din Død och blodige Saar/
Vor Raad est du/ oc wi dine grene/
Oc Liuss offuer alle/ lad oss ey falle
i syndens bryst/ aff Verdens lyst/
Vi dig ere brødre alle/
i vor nød/ O Jesu sød/
Lad oss dig ene paa kalle
⁕ Dine ord gøre sant/ offuer alle land
At ingen dit Rige forhuerffue kan/
vden ved dig O Christe all ene/
Thi kødsens |85v act/ aff sin krafft
er mod dit Budord aff gantske mact/
Thi mue wi iammerlige vene/
Men du est kommen at kalde Syndere alle/
som daarligt er/ det haffuer du kær/
selff gode hoss dig ey actis/
du raad oss bod O Jesu god/
Lad alle falske lærdomme bort kastis
⁕ Det flyder i tø som skiulis i Snø/
de munde de lyckis som falsk monne gø/
Al menniskens bud leggis øde/
du haffuer foruent deris hierte forblint/
som gerighed elske/ dylger lærdom din/
at de ey tro dog se oc høre/
Somme komme som lam/ oc somme met bram/
store mectige gaffue/ dem ville de haffue/
Vor Siæl de saa forkøbe/
her emod du bøst/ o all vor trøst/
Ath wi met Sued skulle oss føde
⁕ Din naade oc miskund maa ingelund
selgis eller købis/ For Guld eller grund/
du badst hun skulde forgeffuis giffuis/
Nu gaar det saa huo penninge kan faa/
din gantske lærdom han monne forsmaa/
om Guld oc gotz alle flest monne riffuis
Men den ræt predicker oc lærer/ han er |86r dog verd
sin erlige føde/ haffue for sin møde/
Gud spise vore Siæle alle/
aff Dieffuelsens suig O Jesu rig/
oss i vor Død du lad ey falle
⁕ Han er strax vild/ hans tunge vsnild
som synden straffer oc gør wgild/
Drucken besæt synis han at vere/
Det maa dog ske huo liffuit vil see/
din Guddoms vilge han skal bete/
eller hans byrde bliffuer tung at bere/
Met suig all Verden ath saffne/ huad kan det gaffne/
naar Krop oc siæl bliffue Dieffuels Træl/
Beskerme oss Gud alle sammen/
Dig ske ære oc priiss oss saadant gør viiss/
Nu och til euig tid Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.