Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[87v]

En skøn vise om Gudz bekendelse

O Christe huor vor din kundskaff
Da Pauue Siluester leffde/
da Keyser Constantinus gaff
hannem Rom alt vnder sit velde/
Forsant Tror ieg haffde den Pauue dig/
giennem dit naadis liuss forstaait/
Han haffde visselige det verdslige Rige/
dig da til priss forsmaait
⁕ Haffde Gratianus dig ræt kent/
der han begynte at dicte/
den Pauuelig Lou som kallis Decret/
Rommerske hantering paa hitte/
da haffde han vel giffuit dig den ære/
oc vnder din lærdom bleffuit/
met huilcken du haffde met den Helligaandz naade/
Alle Christnes hierte om dreffuit
⁕ Haffde Keyser Nero desligest/
dig kent den tid han raadde/
Han haffde icke |88r myrdt saa mange Christne/
tuongit dem fra dig at gange/
Des ligest andre flere/ derfaare vil ieg
min tro fra Mennisken vende/
All ene Herre dine ord ere glæden min/
de lære mig dig ræt at kende

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.