Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

|89vEn Christelig vise

CApitan Herre Gud Fader min/
Vdsent mig naaden din/
den stund ieg her i liffue er/
Stor vildelse nu i verden er/
miskunde oss Herre kær/
at mig regere dine ord oc lære/
Kundgør mig Herre den rette grund/
Den stund her er den største nød/
Dit hellige ord forholt mig ey/ ræt Vey
til liffuit gennem døden vd/
Est du all ene min Herre oc Gud
⁕ Sig skynder fast den forsagde tid/
O Herre gør oss fri/
fra alt ont baade til Liff och Siæl/
J all vor nød wi til dig fly/
Din naade begere wi/
frelss oss O Herre fra Verdens qual/
och ver oss alle miskundelig/
Forlig oss Herre formedelst |90rI din Søn/
at wi kunde ret bliffue Christne wden meen/
Det er min begere och Bøn/
Hielp ath wi alle din vilge gøre kunde
⁕ Mere gøris behoff at bede dig
O Herre forlad ey mig/
du som skafft haffuer alle ting/
Lad mig faa aff din visdom hid
oc gack ey bort fra mig/
Met din naade mit hierte vent omkring/
oc skab i mig en retter Aand/
Du kant vel vide huad mig giør møde oc vonde
Thi alt mit haab haffuer ieg til dig/ kom mig
til trøst Herre Jesu Christ/
Thi du all ene vor Frelssere est
⁕ Marck/ Steder/ oc alle mine vndersotte/
haffuer ieg aff dig faat/
Beskerme dem alle for falske lære/
Herre Gud her er nu kommen frem/
En onder seduan/
foruare oss alle i din ære/
Tag din hellige ord oc webne oss met/
Paa det ath Dieffuelen oss ey besuige kan/
Met verdzlig Pral oc Menniskens Tant/ optend
oss alle til saadan begere/
Ath vor Tro kunde ret til dig ene vere
|90vI⁕ Greffuer/ Herrer/ Ridder/ oc Knecte
alle slecte/
befal ieg dig min Herre oc Gud
Forøg vor Tro och gør henne ret/
den Verden haffuer forget/
Jeg beder dig for din haarde død/
forlad oss ey i saadan nød
Langt før haffuer du det selff forkyndet/
at falske Propheter skulle komme oc synes fromme
som Faar/ men induortis Vlffue
Som scrifften vduiser oc wi haffue befundit.
⁕ Til din store barmhiertighed/
huilken all ene dig
opdrog paa Kaarssit for vore Synders nød/
Jeg flyer til dig o Herre i dit skød
mig aldrig offuergiff
Jeg maner dig for din Guddoms foriæt/
den du haffuer loffuit forlaangen tid/
Til dig rober nu saa mangen bedrøffuit Aand/
Oplad dine øren oc hør vor røst/ oc trøste
oss met din godhed alle/
Beskerme oss at wi icke i falsk Tro falle
⁕ Brende mercke haffue de i deris samuittighed/
som oss haffuer wret ledit/
For dem S. Pouil beder oss at tage vare
De haffue foruent den hellige Scrifft/
met deris falske dict/
O Herre frelss oss for din |91rIpine suar/
Se her til oss dine fattige Faar
du haffuer betalit for all vor Synd
Christus haffuer oss met dig forligt/ det beuiss
Sanct. Pouil Scrifft oc mund/
Foruare oss i din naade alle stund
⁕ Den rette Tro wi bede aff dig/
hør oss nu Herre kær/
før end Døden oss om kuld støder/
Til din miskund/ vort haab haffue wi/
aff hiertens begære/
O Herre wi ere saa ynckelige forførde/
fra din naade til vore egne gerninger/
thi styrcke oss/ at wi kunde all ene til dig
haffue all vor Tro oc haabit vort/ dine ord
ere sandhed visselige/
giff oss at wi maa leffue euindelige
⁕ Borger ræt giff oss i dit Rige/
och gør oss lige/
Oc stat met oss alt ind til enden/
at Diefflene oss ey besuige/
o Herre ey fra oss vige/
din naadelige øyen ey bort fra oss vende/
At naar wi komme i vor yderste nød/
at døden met grumhed vil oss tage fat/
saa redde du oc ver vor skiold/ Herre bold/
wi bede dig alle met graad/
Jeg beder for alle mine vndersaatte

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.