Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

|91vIDenne vise siungis met de Noder som Capitan siungis met

GVd Fader i Hiemmelen skaber min/
giff naaden din
Opliuss mig met din Guddoms skin
all den vildfarelse nu forblind
som er ført ind/
See hid met naadens øyen dine/
Lad mig forstaa din hiertens grund/
min Mund och hierte raaber aff nød/
Skiule icke for mig din Guddoms ord Liffens port/
Din Søns pine och død/
haffuer all min sorg oc angest ødt
⁕ Den tid er nær/ som førre vor spaat
giff mig gode raad/
Vent alt ont bort fra Liff oc Siæl/
J all vor nød/
da stat oss bi/ oc gør oss fri/
Oc lære oss dig at kende vel/
offuer oss alle dig forbarme
Vi arme bede dig for din Søn vor Herre/
At du lader oss din vilge ret forstaa/
trøst oc all vor begere
Aff dig den stund wi leffue ner
⁕ Mig er stort raad at bede dig/
forlad icke mig/
Du skabte alting met Gud|92rIdoms fund/
Och dele met mig din visdom rig/
Jcke fra mig vig/
Formedelst Christum rør min hiertens grund/
Om den Helligaand beder ieg mest/
du vest vel huad ieg haffuer behoff/
Alt mit haab setter ieg til dig/
kom mig arme Syndere i hu/
At ieg gør dig min Herre Gud loff.
⁕ Visdom oc raad oc salighed/
sent mig her ned/
Foruare mig fra falske lære/
som wi nu daglige see oc høre/
mit hierte røre
Dylg icke for mig din Guddoms ære/
din Guddoms krafft her till mig sent/
foruent at Dieffuelen oss icke forfører/
J Verdens dict/ oc Menniskens fund/ Ver rund/
Lad mig dig gerne høre/
Oc din vilge altid gerne gøre
⁕ Liff oc Siæl oc alt det ieg aar/
oc ieg formaar/
Befaler ieg i dine Hender/
formere i mig den rette Tro/
oc hoss mig bo
Den falske mening fra mig vent/
Beuare mig met din store mact/
giff act/ huad du haffuer førre forkynt/
At falske pro|92vIpheter skulde gaa fram J Faare Ham
oc ere dog Vlffue mund/
Som scrifften oss siger den rette grund
⁕ Dine barmhiertighed monne det volde/
din Søn han taalde/
paa Kaarssit for oss den haarde død/
Jeg flyer til dig met ydmyghed/
For sanden ieg ved/
Du vilt ingelunde haffue ød/
den forligelse du haffuer giort saa stor/
Jeg raaber til dig hør min bøn/
Forlad mig alle gerninger onde
som kunde skilie mig vid Hiemmerigis løn/
hør mig/ O Herre formedelst din søn
⁕ J deris samuittighed ere de brende/
for Verden kende/
Som Sancte Pouil oss førre spaade/
Den Hellige scrifft aff dem foruent/
oc aldelis skent/
Men Herre Gud giff oss din naade/
Se til oss neder aff din trone oc skone/
Du betalede vore Synder alle/
du haffuer oss met Gud Fader forligt/ Den dict/
S. Paulus monne dig kalde/
En meglere til Gud for oss alle
⁕ J Hiemmelen giff oss effter din pact
stort velde oc mact/
Oc stat oss bi nu oc i vor Død/
Oc lad Dieffuelen oss icke sui|93rIge/
aff Troen vige/
Lad oss icke komme i den nød/
naar wi komme i dødsens quale/
Husuale oss da met dit store vold
Du giff oss da til lige dit Rige/
For oss vost du baade købt oc sold/
Mod Dieffuelen haffue wi icke anden skiold
⁕ Giff oss ræt Christelig forstand/
mig och huer mand/
Før end døden oss heden kalder/
Til din barmhiertighed wi haabe
oc til dig raabe
Forførde fra dig ere wi alle/
fra dig och i vor egen fund/
Aff grund bede wi/ for du bleffst vor lige/
Du hielp oss da som du vel kant/ forsant/
dine ord kunde ingen suige/
Giff oss her effter det euige Rige

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.