Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

|94v1Sancti Ambrosii oc S. Augustini Lofssang Te deum laudamus

O Gud wi loffue dig/
Vi bekende dig en Herre
Dig en euig Fader/
priser nu den gantske Verden
Det samme gøre alle Engle/
Hiemlene oc alle veldige Engle
Den priiss siunge Cherubin oc Seraphin/
Met waffladelige stemme
Hellig/
Hellig/
Hellig est du Herre Gud Sabaot
Hiemlene oc Jorden ere
opfylte/ met din Maiestetis ære
Din erlige forsamling dine Apostlers tal/
Dig loffue oc bekende for en Herre.
Lige saa gøre oc altid/ Dit hellige tal dine Propheters
Den gantske skare dine hellige Martirers/
Dit hellige naffn loffue oc prise.
Alle Gudfryctige oc vdualde/ loffue oc bekende dig i all Verden
En wbegribelig Maiestetis Fader
|95rI⁕ Din sande ærefulde enbaarne Søn Jesum Christum/
Tro wi at vere lige met dig i Guddommen
Der til den Helligaand/ Sandelig at vere alles vore Trøstermand
O Herre Christe du est ærens Kong/
Du est din Faders euige Søn
Jomfruens liff vor dig icke verstyggeligt
til at anamme mandom/ oc forløse alle vdualde Menniske
Du haffuer offueruundet den bittre pine dødzens sting/
oc oplat alle som Tro paa dig Hiemmerigis rige
Der faare sider du nu paa Gudz høyre haand/
i euig Maiestetis ære met din Fader
Oc wi Tro at du her effter vorder tilkommendis
en streng dommere
Derfaare o Herre wi formane dig
hielp dine tro tienere/
som du forløste met dit dyrebare Blod
Dine venner gør delactige i den euige ære/
met dit hellige oc vduolde folck
|95vI⁕ O Herre frels dit Folck/
oc velsigne dem som ere din Arff oc eyedom
Regere oc lær dem/
oc ophøye dem til euindelig tid
Vi benedide dig Gud i euighed/
och ære dig dag fra dag/
Oc loffue dit naffn til euig tid/
nu oc altid euindelige
O Herre verdis at beuare oss altid fra Synden
oc i denne dag
Forbarme din offuer oss Herre/
oc forbarme dig offuer oss
O Herre din barmhiertighed bliffuer offuer oss/
saa som wi oss paa dig forlade.
Til dig Herre staar alt vort haab/
der fore lad oss icke bliffue til skendzel euindelige

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.