Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[95vI]

Den samme sang anderledis fordansked

O Gud wi loffue dig/
Vi bekende dig for en Herre
All verden oc Jorderige/
priser dig euige Fader
Saa gør oc alle dine Engle/
Hiemle oc |96rI Hiemmelske herskaff
Dig prise Cherubin oc Seraphin/
met en euig Engelske Lofsang
Hellig/
Hellig/
Hellig/ herlig Herre Gud Sabaot
Hiemmel oc Jorden ere
opfylte/ met din Maiestetis herlighed
Den hederlige Apostels forsamling/
Propheter/ Martyrer/ met alle hellige Fædre loffue dig
Alle Gudfryctige Gudz børn/
vederkende dig offuer all Jørderige
En Fader met allerhøyeste herlighed
Oc din eniste Søn Jesum Christum
Holde wi met dig for en herlig Gud
Ocsaa den Helligaand een sand trøstermand
O Herre Christe du est en Kong/
aff alt ære
Du est din Faders euige Søn
Du anammede Menniskelig nature met Kød oc Blod/
oc der met offueruant Dieffuelsens hoffmod
|96vI⁕ Der du haffde stungit døden met sin egen Braad/
da skencke du alle dine det euige Liff
Derfaare sider du nu paa høyre hand
i din Faders herlighed
Oc der effter skal hid igenkomme/
en streng dommere
O Jesu hielp dine tro Christne/
huilke du forløste met dit dyrebare Blod
At wi mue vorde i din ære delactige/
O Herre hielp dit vdualde folck/
oc velsigne dem som dig ere til arffue giffne
Oc regere du dem selff/
oc lær dem din vilge at gøre
Vi prise dig O sande Gud/
baade nu oc altid
Och wi prise dit naffn euindelige/
fra nu oc til euig tid
O Herre beuare oss nu oc altid/
syndeløse oc synde frii
O Herre forbarme dig offuer oss/
och ver oss naadig
O Herre te oss din barmhiertighed/
som vor store Tro er nu til dig
|97rIMen wi sette til dig vor lid/ haab oc trøst/
da vilt du mildelige høre vor røst/
oc hielpe oss altid i vor brøst

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.