Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[97rI]

Pater noster nylige Fordansket

O Gud vaar Fader du som est i Hiemmerig/
høyt offuer oss och Aandelig
vil du tilbeden vorde
Dit hellige naffn lad nu vdspress saa veldelige
at det kan vere priseligt
i Hiemmelen oc paa Jorden/
dit rige tilkomme oss naadelig/
som oss kan freden giffue/
oc huess dig ey er behageligt/
i oss du vilt vdriffue
Paa det ath wi maa euindelige/
vdi dit Rige bliffue
⁕ O milde Gud din vilge lad ske i Jørderige
i alle maade at vere lig
som vdi Hiemmerige/
Der heden oc ingen komme kan oc maa bestaa/
foruden den huess vilge er saa/
din aldelis lige/
Oc giff oss nu vort daglige brød/
som Siælen skal bespise
Jeg men dit hellige Guddoms ord/
ath |97vI wi det høre och prise/
der met du oss til salighed/
den rette Vey vilt vise
Vor misgerning oc alle vor skyld forlad oss her/
huad du aff oss fortørnet er/
vilt du och vdslette/
Desligest gøre wi i samme maade vore skyldere/
oc huess de oss fortøned haffue/
det vilt du plat forgette/
J nogen fristelse oss ey indfør/
ath wi der i forfare/
Fra saadant ont du oss beuare/
der Siælen kan forderffue/
Och gør oss alle sammen lige/
ath wi dit Rige mue arffue/
Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.