Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[97vI]

Fader vor.

O Fader vor/ barmhiertig oc god
som oss ville til dig kalle/
och stencke oss met Christi Blod
som bortager Synder alle/
lad komme til oss dit hellige Ord/
din vilge kan det forklare/
som skabet haffuer Hiemmel oc Jord/
det maa vor lære vere/
Ath wi ey vilde fare
⁕ Saa raabe wi alle nu til dig/
oss er |98rI ey andet til raade/
Thi ingen tager dine ord til sig/
Vden han faar din naade/
O hellige Fader tenck der paa/
at Dieffuelen gør oss vaande/
oc vil oss tage dine ord bort fra/
oc komme oss sig til haande/
thi send oss nu den Helligaand
O Gud oc Menniske Jesu Christ/
som Synden paa dig lagde/
Du vist selff vor store brøst/
men du mandommen haffde/
O Jesu Christ vor broder kær/
verdis dit løffte at holde/
Hugsualeren lad nu komme her/
som oss lærer sandning alle/
at wi icke fra dig falle
O Du gode Helligaand kom/
slid sønder Dieffuelsens Snare/
Lad Gudz ord faa i vort hierte rum
at det motte hoss oss vere/
Saa bliffue wi alle rene giorde
och prise vor Gud i sanning/
Aff Jesu Christi euige ord/
den wi tacke alle sammen/
Nu siungendis alle Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.