Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[99rI]

De x Gudz bud i den hellige scrifft vel begrundede

HVo som vil leffue Christelige/
oc hoss Gud bliffue euindelige
han skal fuldkomme de x Gudz bud/
som oss haffuer budet vor Herre Gud
Gud miskunde oss
⁕ Jeg er din Gud oc Herre all ene/
til |99vI ingen anden haff tilflucten din/
men Tro paa mig aff hiertens grund/
oc haff mig kær i alle stund
Gud miskunde oss
⁕ Mit naffn du ey vanære skalt
men prise oc paa kalle det i nøden all/
du skalt oc fire din Sabbatz dag/
at ieg i dig haffuer ro oc mag/
Gud miskunde oss
⁕ Der nest hedre Fader och Moder met flid/
saa gaar dig vel i alle tid/
Sla ingen ihiel/ men elsk huer mand/
Oc holt vel ren din Ecteskaffs stat/
Gud miskunde oss
⁕ En andens gotz du skalt ey stiæle
Och ey mod hannem falst vidne bære/
Du skalt och icke hans Hustru begere/
Och ey nogit aff det hans monne være
Gud miskunde oss
⁕ Disse Bud oss alle giffne ere/
ath de skulle oss vor Ondskaff lære/
Och sige oss huad wi skulle gøre/
Om wi ville Gud i Hiemmerige tilhøre/
Gud miskunde oss
⁕ Han vil oss icke Hiemmerige giffue/
vden wi ville effter hans Budord leff|90rIIue/
Oc gaa der icke fra ith Straa brit/
huilckit oss er alle wmueligt/
Gud miskunde oss
Fordi kom til oss Jesus Christ/
oc haffuer dem opfylt for oss vist/
Hannem bede wi alle om naade oc hielp/
Di vor egen mact hun er inted verd/
Gud miskunde oss

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.